Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự Án "Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác thải sinh hoạt) Cần Thơ"
Đối tượng tham gia triển lãm
Với các công cụ nghiên cứu cũng như sự nỗ lực lồng ghép các mục tiêu môi trường vào quá trình làm Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch sẽ giúp cho việc thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế cũng như bảo vệ môi trường được thuận lợi hơn.
1 2 
1
Bạn cần hỗ trợ?