28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung hay dài hàng để tiến hàng các hoạt động đầu tư trên một địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian nhất định.
Báo cáo môi trường là báo cáo kết quả quan trắc số liệu, lên phương án khắc phục của mỗi công ty giúp cho mỗi công ty nhằm ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm và đưa ra giải pháp xử lý môi trường. Đây là việc mà các công ty nào cũng cần phải thực hiện.
Chuyên lập dự án, FS, thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết các công trình công nghiệp; Viết thuyết minh dự án,...
Tư vấn môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các cấp, lập kế hoạch bảo vệ môi trường, lập báo cáo giám sát, cải tạo vận hành hệ thống xử lý nước thải.
Thiết kế, thi công các công trình xử lý nước thải.