28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Đối tượng tham gia triển lãm
Với các công cụ nghiên cứu cũng như sự nỗ lực lồng ghép các mục tiêu môi trường vào quá trình làm Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch sẽ giúp cho việc thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế cũng như bảo vệ môi trường được thuận lợi hơn.
Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trước khi phê duyệt nhầm báo đảm phát triển bền vững
Đánh giá tác động môi trường ĐTM (Environmental Impact Assessment) về bản chất là một quá trình dự báo, đánh giá tác động của một dự án đến môi trường bao gồm môi trường tự nhiên, môi trường kinh tế - xã hội và đưa ra các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu tác động xấu lên môi trường
Doanh nghiệp của tôi hoạt động trong khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Chúng tôi chuyên thu gom và tái chế các sản phẩm từ rác thải sinh hoạt. Đến nay, chúng tôi đã hoàn thành báo cáo tác động môi trường và báo cáo này đã được phê duyệt. Cho tôi hỏi, sau khi báo cáo được phê duyệt thì doanh nghiệp của tôi có phải làm gì nữa ngoài việc chấp hành đúng các chi tiết ghi trong báo cáo đánh giá tác động môi trường?
Thứ nhất, cần tiến hành nghiên cứu tổng thể về thực trạng ĐTM của Việt Nam thông qua hoạt động rà soát, đánh giá hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá các điều kiện, nguồn lực thực hiện; hệ thống hóa những tồn tại, khó khăn thách thức, những bài học kinh nghiệm từ các sự cố môi trường trong thời gian qua
Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) là một công cụ được sử dụng để quản lý và bảo vệ môi trường
ĐMC là từ viết tắt của đánh giá môi trường chiến lược, ĐTM là từ viết tắt của đánh giá tác động môi trường
Biểu mẫu quy trình thẩm định ĐTM được Chi Cục Bảo Vệ Môi Trường (BVMT) thuộc Sở Tài Nguyên Môi Trường (TNMT) đưa ra với thời gian thẩm định là 30 ngày
Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM ( tiếng Anh là EIA) là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó
ĐTM không những là công cụ quản lý môi trường mà còn là một nội dung quan trọng trong quá trình triển khai dự án, giúp quy hoạch dự án thân thiện với môi trường.
1 2