Cơ cấu nhân sự tại công ty

 Giới thiệu cơ cấu nhân sự của công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt

   Để đạt được hiệu quả cao trong công việc Dự Án Việt luôn nỗ lực xem xét, định hình cơ cấu tổ chức nhân sự nhằm mang lại tính chuyên nghiệp trong hoạt động. Định hướng cơ bản trong cơ cấu tổ chức của Dự Án Việt là sự phân bổ công việc rõ ràng giữa các phòng ban, mỗi phòng ban đảm nhận các chức năng, nhiệm vụ riêng biệt nhưng vẫn đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban giúp công việc tiến triển nhanh chóng.

   Dự Án Việt lấy tiềm lực nhân sự làm động lực chính để duy trì hiệu quả kinh doanh. Nhờ sự phân cấp rõ ràng và lực lượng nhân sự chuyên nghiệp Dự Án Việt tự tin là người bạn đồng hành cùng khách hàng trên con đường xây dựng dự án hiệu quả.
Cũng giống như các tổ chức doanh nghiệp khác, Dự Án Việt có cơ cấu đầy đủ theo Luật Doanh nghiệp. Các phòng ban còn lại được Dự Án Việt phân chia theo tính chất công việc liên quan đến đối nội hoặc đối ngoại.

CHỨC NĂNG, NHIÊM VỤ CHÍNH

• Hội đồng quản trị:
   Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị cao nhất của Dự Án Việt. Hội đồng quản trị của Dự Án Việt do Đại hội Cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. Thành viên của Hội đồng quản trị được trúng cử với đa số phiếu bầu bằng thể thức bỏ phiếu kín. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh công ty quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của công ty phù hợp với luật pháp, trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của của Đại hội cổ đông. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông.
• Ban kiểm soát:
Ban kiểm soát có chức năng theo dõi hoạt động điều hành trong Công ty. Ban kiểm soát của Dự Án Việt có các nhiệm vụ chính sau:
 Đề nghị Hội đồng thành viên triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;
 Yêu cầu các phòng ban trong Công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của Ban kiểm soát;
 Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

• Ban Giám đốc:

   Ban Giám đốc của Dự Án Việt gồm một giám đốc và hai phó giám đốc, cụ thể phó giám đốc phụ trách đối nội, phó giám đốc phụ trách các hoạt động đối ngoại. Giám đốc do Hội đồng quản trị bầu và Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông về trách nhiệm quản lý điều hành công ty. Phó giám đốc, do Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo đề nghị của giám đốc. Thừa lệnh của giám đốc, thay mặt giám đốc thực hiện một số nhiệm vụ khi có yêu cầu.

• Phòng Marketing:

   Phòng Marketing của Dự Án Việt là cầu nối giữa Dự Án Việt và các hoạt động bên ngoài. Phòng Marketing có vai trò quan trọng trong công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc về công tác Marketing, phát triển thị trường, phát triển thương hiệu. Phòng Marketing của Dự Án Việt có những nhiệm vụ chính:
 Nghiên cứu tình hình biến động kinh tế - xã hội. Cập nhật những thay đổi theo pháp luật hoặc quy trình làm việc của các cơ quan nhà nước;
 Nghiên cứu tiếp thị và thông tin, chăm sóc, hỗ trợ khách hàng;
 Phân khúc thị trường, xác định mục tiêu, định vị thương hiệu cho Dự Án Việt;

• Phòng Kế hoạch – Kinh doanh:
   Phòng Kế hoạch – Kinh doanh của Dự Án Việt bao gồm nhân viên trẻ, năng động có khả năng tìm kiếm khách hàng tốt, giúp Dự Án Việt mở rộng hoạt động bền vững lâu dài. Phòng Kế hoạch – Kinh doanh của Dự Án Việt có những nhiệm vụ chính:
 Xây dựng kế hoạch phát triển theo từng thời kỳ.
 Nghiên cứu dự báo kế hoặch và các mục tiêu kinh doanh cho Dự Án Việt.
 Tìm kiếm khách hàng;
 Chăm sóc và tư vấn tận tình cho khách hàng;
 Hỗ trợ khách hàng .

• Phòng Dự án:

   Nòng cốt phát triển của Dự Án Việt là các nhân sự tài năng, kinh nghiệm lâu năm thuộc phòng Dự Án. Phòng Dự án của Dự Án Việt bao gồm đầy đủ các nhân sự chuyên làm dự án ở đầy đủ các lĩnh vực, ngành nghề như các nhà kinh tế học, các kỹ sư nông nghiệp, các nhà nông học, các chuyên gia tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Đây cũng là phòng ban có số lượng nhân sự đông đảo của Dự Án Việt. Chức năng chủ yếu của phòng dự án là trực tiếp tư vẫn, lên kế hoạch thực hiện các dự án cho khách hàng.

• Phòng Tổ chức – Hành chính:
   Phòng Tổ chức – Hành chính tham mưu cho Giám đốc của Dự Án Việt về quản lý nhân sự, đề bạt khen thưởng, kỷ luật, nâng hạ bậc lương, tiếp nhận cán bộ nhân viên mới. Bên cạnh đó, cũng tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý lao động, sắp xếp và sử dụng nhân sự hợp lý nhằm tăng năng suất lao động cho công ty. Đề xuất phương hướng chiến lược đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên phù với yêu cầu, nhiệm vụ, phát triển chung của công ty, đồng thời soạn thảo và thông báo các quyết định của giám đốc đến công nhân viên toàn công ty được thực hiện một cách kịp thời. Điều hành công tác hành chính, bảo vệ, phục vụ công vụ trong Dự Án Việt.

• Phòng Tài chính – Kế toán:

Phòng Tài chính – Kế toán của Dự Án Việt thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc điều hành trong lĩnh vực chế độ quản lý tài chính, công tác kiểm tra, giám sát sử dụng tài chính trong các đơn vị thi công. Quản lý và kinh doanh nguồn vốn cho vay của công ty, đáp ứng nhu cầu tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm hoạch toán các dự án thi công dự kiến tham gia đấu thầu lựa chọn phương án có lợi và có lãi để thực hiện. Thực hiện các chế độ hạch toán, báo cáo tài chính, báo cáo lưu trữ thống kê, theo dõi và kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong thu chi, nhập xuất, trích nộp các khoản qui định của Nhà nước, theo dõi công nợ, các hợp đồng kinh tế.


 
"Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 
Số 28B Mai Thị Lựu, P. Đakao, Quận 1, Tp.HCM
Hotline: 0918755356 - Mail: lapduanviet@gmail.com"

Tags: xây dựng dự án,cơ cấu nhân sự công ty dự án việt, phòng hành chính nhân sự, phòng lập dự án, phòng kế toán tài chính, phòng giám đốc, dự án việt